Проект «Громадянська платформа втілення прав людини». Меморандум.

Учасники підписання меморандуму від 22 серпня 2013р., а саме  БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДРЕВЛЯНИ» та АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КИЇВСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА ГРУПА», обговорили його виконання.

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДРЕВЛЯНИ» в особі голови правління Чорного Валерія Івановича, та АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КИЇВСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА ГРУПА»  в особі керуючого партнера Жука Ігоря Григоровича, керуючись гл. 77 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір простого товариства (спільної діяльності), прийнявши на себе зобов’язання об’єднати свої внески і спільно діяти для досягнення загальної мети: підготовки та реалізації проекту  «Громадянська платформа втілення прав людини», як основи сталого розвитку суспільства.

1. Предмет і мета Договору

Учасники за цим Договором підтверджують наміри поєднати свої зусилля та діяльність для досягнення спільних цілей.
Проект спрямований на задоволення зростаючих потреб громадянського суспільства у втіленні прав людини в Україні за комплексом Гельсінських угод, одночасно з розкриттям можливостей в задоволенні цих прав на основі концепції сталого розвитку суспільства, посиленням участі в міжнародних правозахисних рухах, зусиль в подоланні корупції, формуванні позитивного іміджу українського громадянського суспільства та прагнень до демократичних реформ в контексті Євроінтеграції.
Започаткування спільного проекту ґрунтується на результатах створення Кластеру сталого розвитку суспільства на основі «зеленої» економіки (Екологічний кластер України) та Євроінтеграційної платформи в рамках попередньої діяльності на базі Благодійного фонду «Древляни».
При цьому шляхи здійснення проекту спираються на завдання втілення парадигми сталого розвитку суспільства в масштабах всієї України, як основної ознаки реформування національної політичної та економічної системи, й відповідної участі в  геополітичних процесах.

2. Обов'язки Учасників

Для досягнення цілі за цим Договором Учасники зобов'язуються: залучити відповідні групи  експертів, сформувати спільну програму, визначити напрями та етапи з  підготовки і реалізації проекту, визначити  кураторів по  тематичним напрямам проекту.
Визначити керівником проекту Козловську Марину Віталіївну (експерта БФ «Древляни» на громадських засадах), про що укласти відповідну додаткову угоду. Керівнику проекту забезпечити координацію зусиль Учасників за кожним етапом виконання проекту та ведення наступної документації (довільної форми), за переліком:

 • Протоколи визначення напрямів та етапів виконання проекту, залучення виконавців, розподіл напрямів діяльності залучених експертів на календарний період та узгодження їх функціональних навантажень;
 • Картотека – особисті дані залучених експертів зі сторони кожного учасника (з підтвердженим правом на оброблення та використання особистих даних в процесі виконання проекту);
 • Індивідуальні договори, інші необхідні документи про спільну діяльність та протоколи розподілу результатів спільних напрацювань, узгоджені з керівником проекту, кураторами напрямів та експертами;
 • Свідоцтва про результати навчання учасників проекту;
 • Програми навчань та методичні матеріали;


Звітні матеріали.

 • Організувати обмін наявною інформацією з питань, що складають взаємний інтерес Учасників, й поширення інформації в громадянському суспільстві, за мети сприяння визріванню нових форм поєднання зусиль суспільства у втіленні конституційних прав громадян, громадських  об’єднань та патріотичних рухів.
 • За кожним етапом проекту проводити спільні засідання, круглі столи, консультації з узгодженої тематики, для обговорення питань спільної діяльності й протокольного оформлення внеску кожного учасника на виконання цих завдань (у вигляді питомих співвідношень та за станом ринкової ситуації в сфері менеджменту проектів).
 • Виконувати загальні замовлення і замовлення один в одного з предмета спільної діяльності на пріоритетній і пільговій основах.
 • За наявності відповідної можливості Учасників, здійснювати додаткові благодійні внески в спільну діяльність (в організаційній, фінансовій, інформаційній формах тощо).
 • Нести витрати, пов'язані зі спільною діяльністю, і відшкодування витрат після зовнішніх надходжень до проекту, пропорційно вартості внеску в спільні надбання проекту, а також виконувати всі зобов'язання, передбачені цим Договором, в рамках  законодавства України та міжнародних зобов’язань.
 • Своєчасно проводити відшкодування витрат за умови надходження фінансової підтримки по різних напрямах проектної діяльності.


3. Ведення спільних справ

Ведення спільних справ за цим Договором доручається кураторам напрямів проекту. Загальну координацію діяльності кураторів впроваджує керівник проекту, що забезпечує оперативною інформацією Учасників 1 та 2, і за потреби узагальнює та вносить пропозиції щодо потрібних заходів з вирішення проблемних питань.
Доручення видаються за результатами оформлення протоколів чи додатків до них протягом 2 днів з моменту прийняття рішень та їх оформлення згідно переліку, передбаченому додатком.
Учасники проводять внутрішній облік результатів, загальних витрат та напрацьованих в процесі виконання проекту інтелектуальних надбань за спільною діяльністю по проекту, і чинять всі необхідні юридичні дії для досягнення поставленої цим Договором цілі.
Учасники мають право залучати для фактичного виконання програми робіт третіх осіб, з якими укладаються договірні відносини у вигляді додатків до цього договору, які також погоджуються з керівником проекту.
Керівник та куратори проекту  є повноважними представниками  Учасників з питань, пов’язаних із реалізацією цього Договору. Всі фінансові операції щодо спільної діяльності Учасників здійснюються через поточний рахунок БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДРЕВЛЯНИ», за умови надходження зовнішніх коштів з відшкодування витрат чи  фінансування подальшої діяльності за проектом.
Правила ведення бухгалтерського обліку за умови можливого надходження коштів на рахунок БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДРЕВЛЯНИ» на реалізацію даного проекту визначаються за потреби додатком до цього Договору. При цьому визначаються права Учасників щодо здійснення контролю за рухом фінансів та рівнями відшкодування витрат у рамках цього Договору, одержувати доступ до всіх документів (у тому числі бухгалтерських) щодо ведення загальних справ учасників.

4. Внески і частки Учасників

Внески Учасників у спільну діяльність здійснюються шляхом надання доступу до офісних приміщень та обладнання, попередніх інтелектуальних надбань та веб-ресурсів Учасників, організаційного та правового супроводу проекту.

5. Загальне майно Учасників

Грошові і майнові внески Учасників, а також майно, створене або придбане ними в результаті спільної діяльності, складають їх загальну часткову власність.
Передане Учасниками майно, власниками якого вони не є (володіють ним на умовах оренди), не стає загальною частковою власністю, однак використовується в інтересах спільної діяльності.
Використання загального майна учасників здійснюється за їх загальною згодою, а при недосягненні згоди - у порядку, встановленому за рішенням суду.

6. Розподіл результатів спільної діяльності

Порядок розподілу можливих надходжень, отриманих в результаті діяльності відповідно до даного Договору, узгоджується Учасниками в додатку до цього Договору.
Всі результати спільної діяльності за даним Договором використовуються в першу чергу на відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням спільної діяльності.
Щорічне підведення результатів спільної діяльності здійснюються на підставі окремого звіту, що складається Учасником 1. Звіт повинен бути складений і наданий Учасникам не пізніше "25" січня року, наступного за звітним.
Загальні витрати від спільної діяльності на виконання проекту покриваються за рахунок надходжень по проекту.
Цей Договір припиняється за згодою Учасників:
- при досягненні мети, встановленої п. 1.2. цього Договору;
- при закінченні строку дії цього Договору, якщо такий буде встановлений угодою Сторін;
- у випадку, якщо досягнення поставленої цілі стало неможливим;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.

7. Інші умови

Цей Договір складений у трьох примірниках, по одному для кожного з Учасників та визначеного цим договором керівника проекту, на 2-х мовах: українською та англійською.
Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим документальним упорядкуванням.
Всі суперечки між Учасниками, за якими не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України.